Új jelszó kérése
Fizetési megoldás
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alatt a Parallel Kft. (továbbiakban: Eladó) által működtetett ugyviteliprogram.unas.hu című internetes áruházában (a továbbiakban: webáruház) található valamennyi termék megvásárlásának feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit meghatározó, jelen dokumentumban rögzített általános szerződési feltételeit kell érteni. Az ÁSZF nyelve: magyar.

Jelen ÁSZF-ben „Termék” alatt a webáruházban megvásárolható ügyviteli programokat és programcsomagokat kell érteni.

2. Az Eladó adatai

Név: Parallel Kft.
Székhely: 1161 Budapest, József utca 18.
Adószám: 10891834-2-42.
Cégjegyzékszám: 01-09-268625
Elérhetőségek:     e-mail: ugyviteliprogram@armada.hu
tel/fax: +36 1 273 3310/+36 1 273 3311
 
3. Regisztráció, belépés

A vásárlás feltétele, hogy a vásárló a webáruházban regisztrációval rendelkezzen. A regisztráció elektronikus űrlap kitöltésével, a vásárló nevének, lakcímének/székhelyének, telefonszámának és e-mail elérhetőségének megadásával történik. Az Eladó a regisztrációról e-mailben visszaigazolást küld a vásárló által megadott e-mail címre.

A regisztrációt követően a vásárló az általa a regisztráció során megadott jelszóval tud belépni a vásárlói profiljába.  

4. Ajánlattétel, megrendelés

Megvásárolható a webáruházban megvásárlásra ajánlott valamennyi Termék.  

Az Eladó által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. A Termékek vételára tekintetében a Termékek megvásárlásakor a „kosár”-ba helyezett termék esetén feltüntetett vételár az irányadó, amely bruttó és nettó összegben is feltüntetésre kerül.

A vásárló a megvásárolni kívánt Terméket a „Kosárba tesz” gomb kiválasztásával kosárba helyezi. A kosár tartalmát, az abba helyezett Termékeket, a kosárban lévő Termékek példányszámát a vásárló megtekintheti, módosíthatja, ill. a kosár tartalmát kiürítheti. A kosárba helyezett Terméket a vásárló a „Megrendelés” gomb használatával rendelheti meg, azzal, hogy amennyiben a webáruházba még nem regisztrált, vagy vásárlói profiljába még jelentkezett be, ezt köteles megtenni, majd ezt követően a vásárláshoz szükséges adatokat elektronikus formában köteles megadni.

5. Fizetési mód
A megvásárolni kívánt Termékek vételárát a vásárló a szerződés létrejöttét (6. pont) követően köteles megfizetni az Eladónak.

A Termék 4. pontban megrendelését követően a vásárló választása szerint az alábbi 3 fizetési mód egyikét jogosult választani:
-    Előre utalással
-    Bankkártyás fizetéssel
-    Készpénzzel a helyszínen

Amennyiben a vásárló az előre utalásos fizetési módot választja, abban az esetben az Eladó számlát állít ki a vásárló részére, 8 napos fizetési határidővel, és a számlát a vásárló által megadott címre postai úton megküldi. A vásárló a vételárat az Eladó által kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámra való átutalással köteles megfizetni.

Amennyiben a vásárló a bankkártyás fizetési módot választja, abban az esetben a vásárló a megrendelés 6. pont szerinti véglegesítését követően a "Fizetés" gombra használatával tudja kiegyenlíteni a vételárat. Ebben az esetben az Eladó számlát utólag állítja ki a vásárló részére, és a vásárló által megadott címre postai úton megküldi.

Amennyiben a vásárló a készpénzes fizetési módot választja, abban az esetben a Termék vételárát az Eladó 1161 Budapest, József utca 18. szám székhelyén köteles készpénzben megfizetni, a szerződés létrejöttét (6. pont) követő 7 napon belül, a honlapon feltüntetett ügyfélfogadási időben. Készpénzes fizetés esetén az Eladó a fizetéskor állítja ki a számlát a vásárló részére.    
    
6. A szerződés létrejötte

A megvásárolni kívánt Termék megrendelését (4. pont) és a fizetési mód megadását (5. pont) követően a webáruház összesíti a vásárló megrendelését, ahol a vásárló megtekintheti a megrendelésének adatait, ideértve különösen a megrendelt Termékeket, azok nettó és bruttó vételárát egyenként és összesítve, valamint a vásárláshoz a fentiek szerint megadott további adatokat. A vásárlónak itt lehetősége van arra, hogy a megrendelésén, ill. a megadott adatokon módosítson.
 
A vásárló a „Megrendel” gombot kiválasztva elfogadja a fentiek szerint kiválasztott ellenőrzött Termékek megvásárlására vonatkozó eladói ajánlatot, a vásárló által megadott adatokkal. A „Megrendel” gomb kiválasztásával a vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Eladó a megrendelés elfogadásáról a vásárló által megadott e-mail címre visszaigazolást küld. A felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelés adatait tartalmazó visszaigazolás megérkezik a vásárlóhoz. A vásárló a szerződés létrejöttét követően jogosulttá válik arra, hogy a Terméket a 7. pont szerint saját számítógépére letöltse és telepítse.
Az így kötött szerződés nem minősül a Ptk. 6:7. § (3) bek. szerinti írásban kötött szerződésnek.

7. Szállítás

A megrendelés visszaigazolását követően az Eladó a vásárló által megadott e-mail címre küldött levélben megküldi a vásárló részére azt a linket és azonosító kódot, amelyek használatával a Termék a vásárló számára számítógépére letölthetővé és telepíthetővé válik. Az Eladó szintén ezen az úton megküldi a vásárló számára a Termék éles működéséhez szükséges regisztrációs fájlt. A vásárlót e regisztráció a használatbavételétől számított 20 napig jogosítja a Termék használatára.

Azt követően, hogy Termék vételára az 5. pontnak megfelelően kiegyenlítésre került, az Eladó köteles a vásárló által megadott e-mail címre új regisztrációs kódot küldeni, amelynek használatával a vásárló jogosulttá válik a megvásárolt Termék korlátlan ideig való használatára. A vásárló a Termék vételárának kifizetését követő 1 évig jogosult a Termékhez kiadott frissítésekhez való hozzáférésre, ill. azok saját számítógépére való letöltésére, valamint az Eladó által a Termékhez kapcsolódóan biztosított egyéb támogató szolgáltatások igénybevételére (pl. támogatás az Eladó ügyfélszolgálatán keresztül).

Amennyiben a vásárló az 1 év leteltét követően az Eladóval frissítési szerződést köt, akkor a továbbiakban a frissítési szerződésben foglalt ideig jogosult a Termékhez kiadott frissítések elérésére valamint az egyéb támogató szolgáltatásokra. Ha frissítési szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor a frissítési szerződés 1 évre szól.
Amennyiben a vásárló az 1 év leteltét követően nem köt frissítési szerződést, a Termék használatára továbbra is jogosult, de nem jogosult a Termékhez kiadott frissítésekhez való hozzáférésre, valamint az egyéb támogató szolgáltatásokra.        

Az Eladó a megvásárolt Terméket, ill. frissítéseit kizárólag a fent meghatározott módon köteles a vásárló rendelkezésére bocsátani, és nem köteles a Terméket postai úton, CD/DVD lemez, ill. más elektronikus vagy egyéb adathordozó útján a vásárló részére megküldeni.
    
8. Kellékszavatosság

Az Eladó szavatol azért, hogy a megvásárolt Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga, ami a Termék vásárló általi birtoklását és használatát kizárná vagy korlátozná.  

A vásárló a Termék hibája kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igényként a vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül (9. pont) a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A vásárló szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő leteltét követően nem érvényesítheti. Ha a vásárló fogyasztónak minősül a szavatossági igények érvényesítésének fenti határideje a teljesítés időpontjától számított 2 év.

9. Kizárólag fogyasztókat megillető elállási jog

Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbi elállási jog illeti meg. A vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan természetes személy (ember), aki a Terméket szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva, nem e célból vásárolja meg.

Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, a Termékre vonatkozó 7. pont szerinti letöltési lehetőség Eladó általi biztosításától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó 2. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére. Az elállási jogot határidőben gyakoroltnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Elállás esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kell alkalmazni, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

A fogyasztó elállása esetén köteles a megvásárolt Terméket számítógépéről eltávolítani, ill. az Eladó jogosult arra, hogy a fogyasztónál telepített Termék felhasználását kizárja, a fogyasztó használathoz való jogosultságát (felhasználói azonosító, kód stb.) megvonja.    

Amennyiben a vásárló jogi személy vagy más szervezet (pl. cég, alapítvány, egyesület stb.) akkor nem minősülhet fogyasztónak. Szintén nem fogyasztó az olyan természetes személy, aki szakmája, foglalkozása, üzleti tevékenysége körében vásárolja meg a Terméket (pl. egyéni vállalkozó). Amennyiben a vásárló nem minősül fogyasztónak, a jelen pontban részletezett elállási jog nem illeti meg.

10. Jogosulatlan felhasználás

A Terméket a vásárló kizárólag rendeletetésének megfelelően jogosult felhasználni. Jogellenes felhasználásnak minősül a Termék rendeltetésével összhangban nem álló többszörözése, átdolgozása, a feldolgozása, vagy bármely más módosítása. A vásárló a Termék, valamint az ahhoz tartozó regisztrációs fájlok, azonosítók, kódok harmadik személyre való átruházására nem jogosult.

11. Kártérítési felelősség

A felek megállapodnak, hogy a vásárló a jelen Szerződés megszegéséből eredő, ill. a Termékkel összefüggő bármely kárát csak a Termék vételárának megfelelő mértékig érvényesítheti az Eladóval szemben. Jelen Szerződés megsértése, ill. a Termék működése során keletkezett esetleges károk esetén ezen összeget meghaladó mértékben az Eladó kártérítési felelősséggel nem tartozik.

12. Panaszügyintézés

A vásárlói panaszokkal valamint a szavatossági joggal kapcsolatos ügyintézés az Eladó 2. pontban jelölt elérhetőségein történik. 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Parallel Kft. (1161 Budapest, József utca 18., továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az online értékesítési tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Hozzájárulás az adatkezeléshez

Ön személyes adatainak kezeléséhez és az adatok országhatáron belüli harmadik fél részére történő, alábbiakban részletezett továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával - amelyet az ugyviteliprogram.unas.hu weboldalra történő regisztrációval megtesz - kifejezetten hozzájárulását adja.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás vagy a vásárlói megrendelés teljesítésének céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg.
A vásárló személyes adatait az általa megrendelt termék kiszállítása érdekében kizárólag a kiszállítást végző személy/cég részére adjuk át.

Az Adatkezelő a vásárlókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít, akként, hogy a továbbított adat és az adatközlő személye közötti kapcsolat semmilyen eljárással nem állítható helyre.

A kezelt adatok köre

 A weboldalra vásárlói regisztráció alkalmával az Ön által megadott személyes adatok - különösen a név, lakcím/székhely, számlázási adatok, telefonszám, e-mail cím, belépési jelszó – kerülnek rögzítésre. A regisztrációról az Adatkezelő e-mailben visszaigazolást küld az Ön által megadott e-mail címre.
 
A weboldal használata során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Ezen adatok kezeléséhez a weboldal meglátogatásával, ill. a weboldalra való regisztrációval Ön hozzájárul.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény - biztosítja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az Adatkezelő a webáruház kapcsán kezelt személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az ugyviteliprogram.unas.hu alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, valamint vásárlók kedvezményekről, vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról szóló tájékoztatása, illetve hírlevél küldése.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.
Webáruház készítés